کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالپاسخ آزمون‌هاسال تحصیلی ۹۵-۹۴

پاسخ آزمون‌ها سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.

تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال > پاسخ آزمون‌ها می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (ejtemaee_g78_950316.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی - یکشنبه 16 خرداد ماه (پایه هفتم و هشتم)]621 kB
دانلود این فایل (english_g78_950312.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم انگلیسی - چهارشنبه 12 خرداد ماه (پایه هفتم و هشتم)]512 kB
دانلود این فایل (quran_g78_950309.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم املا - چهارشنبه 5 خرداد ماه (پایه هفتم و هشتم)]366 kB
دانلود این فایل (olom_g789_950308.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم علوم تجربی- شنبه 8 خرداد ماه (هر سه پایه)]1160 kB
دانلود این فایل (emla_950305_g78.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم املا - چهارشنبه 5 خرداد ماه (پایه هفتم و هشتم)]259 kB
دانلود این فایل (arabi_950303_g789.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم عربی- دوشنبه 3 خرداد ماه (هر سه پایه)]552 kB
دانلود این فایل (dini_g789_950229.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم پیام‌های آسمانی- چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه (هر سه پایه)]766 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_950301.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم ریاضی - شنبه 1 خرداد ماه (هرسه پایه)]1488 kB
دانلود این فایل (zist_g78_950227.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زیست شناسی - دوشنبه 27 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]375 kB
دانلود این فایل (fizik_g78_950225.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم فیزیک - شنبه 25 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]843 kB
دانلود این فایل (hendese_g78_950222.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم هندسه - چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]395 kB
دانلود این فایل (jabr_g78_950218.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم جبر - شنبه 18 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]445 kB
دانلود این فایل (science_g78_950215.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم ساینس - چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]712 kB
دانلود این فایل (defaee_g9_940208.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم دفاعی- چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه (پایه نهم)]176 kB
دانلود این فایل (ejtemaee_g789_940208.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم اجتماعی - چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه (هر سه پایه)]989 kB
دانلود این فایل (jabr_g78_940207.pdf)دریافت[سوال آزمون میان نوبت دوم جبر - سه شنبه 7 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]1209 kB
دانلود این فایل (kar_g78_940204.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم کار و فناوری - دوشنبه 6 اردیبهشت ماه (هر سه پایه)]491 kB
دانلود این فایل (jabr_g9_940205.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم جبر - یکشنبه 5 اردیبهشت ماه (پایه نهم)]160 kB
دانلود این فایل (farsi_g78_940205.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم فارسی - یکشنبه 5 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]384 kB
دانلود این فایل (farsi_g9_940204.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم فارسی - شنبه 4 اردیبهشت ماه (پایه نهم)]338 kB
دانلود این فایل (fizik_g78_950204.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم فیزیک - شنبه 4 اردیبهشت ماه (پایه هفتم و هشتم)]422 kB
دانلود این فایل (zist_g789_950131.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم زیست شناسی - سه شنبه 31 فروردین ماه (هر سه پایه)]435 kB
دانلود این فایل (chimi_g789_950129.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم شیمی - یک شنبه 29 فروردین ماه (هر سه پایه)]782 kB
دانلود این فایل (olom_g789_950128.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی - شنبه 28 فروردین ماه (هر سه پایه)]897 kB
دانلود این فایل (english_science_g789_950125.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم انگلیسی و ساینس - چهار شنبه 25 فروردین ماه (هر سه پایه)]1151 kB
دانلود این فایل (hendese_g789_950124.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم هندسه - سه شنبه 24 فروردین ماه (هر سه پایه)]612 kB
دانلود این فایل (arabi_g789_950122.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم عربی - یکشنبه 22 فروردین ماه (هر سه پایه)]704 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_950121.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم ریاضی - شنبه 21 فروردین ماه (هر سه پایه)]1737 kB
دانلود این فایل (test_exasm_g9_941101.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون تستی زیست، فیزیک، شیمی - پنجشنبه 1 بهمن ماه (پایه نهم)]445 kB
دانلود این فایل (zist_g789_941029.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول زیست شناسی -سه‌شنبه 29 دی ماه (سه پایه)]556 kB
دانلود این فایل (chimi_g789_941027.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول شیمی -یکشنبه 27 دی ماه (سه پایه)]693 kB
دانلود این فایل (fizik_g789_941026.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول فیزیک - شنبه 26 دی ماه (سه پایه)]708 kB
دانلود این فایل (arabi_g789_941023.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول عربی - چهارشنبه 23 دی ماه (سه پایه)]691 kB
دانلود این فایل (quran_g789_941022.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول قرآن - سه‌شنبه 22 دی ماه (سه پایه)]665 kB
دانلود این فایل (english_g78_941021.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول انگلیسی - دوشنبه 21 دی ماه (سه پایه)]311 kB
دانلود این فایل (dini_g9_941020.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول پیامهای آسمانی - یک‌شنبه 20 دی ماه (پایه نهم)]883 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_941019.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول ریاضیات - شنبه 19 دی ماه (سه پایه)]929 kB
دانلود این فایل (ejtemaee_g789_941016.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول مطاالعات اجتماعی - چهارشنبه 16 دی ماه (سه پایه)]881 kB
دانلود این فایل (negaresh_emla_g789_941015.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول مهارت های نوشتاری و املا - سه‌شنبه 15 دی ماه (سه پایه)]503 kB
دانلود این فایل (defaee_g9_941014.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول دفاعی - دوشنبه 14 دی ماه (پایه نهم)]253 kB
دانلود این فایل (tafakor_g78_941014.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول تفکر و سبک زندگی - دوشنبه 14 دی ماه (سه پایه)]172 kB
دانلود این فایل (farsi_g789_941013.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول فارسی - یکشنبه 13 دی ماه (سه پایه)]1153 kB
دانلود این فایل (olom941012.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول علوم تجربی - شنبه 12 دی ماه (سه پایه)]994 kB
دانلود این فایل (jabr_g789_941009.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول جبر - چهارشنبه 9 دی ماه (سه پایه)]584 kB
دانلود این فایل (kar_g789_941007.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول کار و فناوری - دوشنبه 7 دی ماه (سه پایه)]650 kB
دانلود این فایل (hendese_g789_941005.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول هندسه - شنبه 5 دی ماه (سه پایه)]709 kB
دانلود این فایل (kar_g789_940827.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول کار و فناوری - چهارشنبه 27 آبان (سه پایه)]449 kB
دانلود این فایل (olom_g789_940826.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول علوم تجربی - سه‌شنبه 26 آبان (سه پایه)]659 kB
دانلود این فایل (arabi_g789_940824.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول عربی - یکشنبه 24 آبان (سه پایه)]834 kB
دانلود این فایل (riazi_g789_940823.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول ریاضیات - شنبه 23 آبان (هفتم و هشتم)]798 kB
دانلود این فایل (ejtemaee_g789_940820.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی - چهارشنبه 20 آبان (سه پایه)]751 kB
دانلود این فایل (english+science_g789_940819.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول انگلیسی وساینس - دوشنبه 18 آبان (سه پایه)]1035 kB
دانلود این فایل (jabr_hendese_g9_940819.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول جبر_هندسه- سه‌شنبه 19 آبان (فقط پایه نهم)]674 kB
دانلود این فایل (quran_g789_940816.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول قرآن - سه‌شنبه 19 آبان (سه پایه)]241 kB
دانلود این فایل (farsi_g789_940818.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول ادبیات فارسی - یکشنبه 17 آبان (سه پایه)]585 kB
دانلود این فایل (dini_g789_940816s.pdf)دریافت[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول معارف اسلامی - شنبه 16 آبان (سه پایه)]725 kB
دانلود این فایل (azmon940709_g789.pdf)دریافت[سئوال و پاسخ آزمون جامع مهر مدرسه 09-07-94 - سه پایه]3237 kB
دانلود این فایل (azmon940421_g789.pdf)دریافت[سئوال و پاسخ آزمون جامع تیر 21-04-94 - سه پایه]3234 kB
دانلود این فایل (azmon940527_g789.pdf)دریافت[سئوال و پاسخ آزمون جامع مرداد 27-05-94 - سه پایه]1299 kB
بازگشت به بالا