کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالدل‌ نوشته‌های دانش آموزیاگر خدا نبود - نوشته اوستا محبوبی

اگر خدا نبود - نوشته اوستا محبوبی

اگر خدا نبود

اگر خدا نبود چه میشد تا به حال این سوال را از خودتان پرسیدید ؟ روزی من و خانواده ام سوار هواپیما شدیم . در طول راه یکی از موتور های هواپیما از کار افتاد اگر خدا نبود ما االن مرده بودیم ولی خدا کمکمان کرد و سالم بر روی باند فرودگاه نشستیم . در آن لحظه که هواپیما سقوط کرد من به مادرم گفتم خدافظ و دعا کردم ولی اگر خدایی در کار نبود دعایم بی فایده بود و سقوط می کردیم . اگر خدا نباشد جان ما همیشه در خطر است بگذارید یک مثال برایتان بزنم . اگر خدا نبود درختی هم وجود نداشت که اکسیژن تولید کند و ما خفه می شدیم یا اصال اگر خدا نبود هیچی وجود نداشت . روزی من و برادرم رد میشدیم برادرم گفت:)مراقب باش.( گفتم:)باشه.( ولی در باطنم مراقب نبودم سریع از خیابان رد شدم نزدیک بود با دو ماشین بر خورد کنم ولی خدا مرا حفظ کرد بعد از این که از خیابان رد شدم دو تا چک آب دار از برادرم خوردم ک چرا این جوری از خیابان رد شدم . اگر خدا نبود و بندگانش را دوست نداشت االن در جهان جنگ بود ولی به کمک خدا که پیامبران و امامان را بر ما نازل کرد در آرامش زندگی می کنیم . خالصه اگر خدا نبود ما االن زنده نبودیم خدا همیشه با ماست و ما را کمک می کند تا بهتر زندگی کنیم و در آرامش باشیم خدا ما را دوست دارد وقد رت هر کاری را دارد .

تصاویر تصادفی

بازگشت به بالا