کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمسه شنبه 19 دی ماه 96
 

سه شنبه 19 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 7 ، مبحث تبدیلات انرژی 

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 12 کتاب درسی

کاروفناری : تدریس جلسه 9 جزوه - بررسی تکالیف

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : ----------

مطالعات اجتماعی : ----------

کاروفناری : ----------

 

 مهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 7 ، مبحث تبدیلات انرژی 

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 12 کتاب درسی

کاروفناری : تدریس جلسه 9 جزوه - بررسی تکالیف

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : ----------

مطالعات اجتماعی : ----------

کاروفناری : ----------

 

 سپهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 7 ، مبحث تبدیلات انرژی 

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 12 کتاب درسی

کاروفناری : تدریس جلسه 9 جزوه - بررسی تکالیف

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : ----------

مطالعات اجتماعی : ----------

کاروفناری : ----------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا