کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمدوشنبه 18 دی ماه 96
 

دوشنبه 18 دی ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فیزیک : مرور مباحث تدریس شده فصل 1 جزوه 

علوم تجربی : تصحیح برگه های امتحانی ترم 1 

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس مبحث کنترل خشم

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : بازدید دفاتر فیزیک دانش آموزان بطور کامل برای روز دوشنبه 25 دی ماه

علوم تجربی : ----------

حل تمرین ریاضی : ----------

مهارتهای زندگی : پرسش کلاسی از مبحث کنترل خشم

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

فیزیک : مرور مباحث تدریس شده فصل 1 جزوه 

علوم تجربی : تصحیح برگه های امتحانی ترم 1 

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس مبحث کنترل خشم

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : بازدید دفاتر فیزیک دانش آموزان بطور کامل برای روز دوشنبه 25 دی ماه

علوم تجربی : ----------

حل تمرین ریاضی : ----------

مهارتهای زندگی : پرسش کلاسی از مبحث کنترل خشم

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

فیزیک : مرور مباحث تدریس شده فصل 1 جزوه 

علوم تجربی : تصحیح برگه های امتحانی ترم 1 

حل تمرین ریاضی : حل و رفع اشکال تستهای کتاب مبتکران

مهارتهای زندگی : تدریس مبحث کنترل خشم

 

 تکلیف ارائه شده:

 

فیزیک : بازدید دفاتر فیزیک دانش آموزان بطور کامل برای روز دوشنبه 25 دی ماه

علوم تجربی : ----------

حل تمرین ریاضی : ----------

مهارتهای زندگی : پرسش کلاسی از مبحث کنترل خشم

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا