کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمسه شنبه 14 آذر ماه 96
 

سه شنبه 14 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس و ارائه سوالات فصل 5 تا صفحه 46 ، مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 9 کتاب درسی - مشاهده فیلم آموزشی در مورد درس خواندن

ادبیات فارسی : تدریس درس 9 کتاب درسی

عربی : مرور مبحث اعداد

کاروفناری : تدریس صفحه 7 و 8 کتاب درسی

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : آزون املا از دروس 7 و 8 برای یکشنبه - پاسخ به فعالیتهای درس 9 

عربی : ----------

کاروفناری : ----------

 

 مهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس و ارائه سوالات فصل 5 تا صفحه 46 ، مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 9 کتاب درسی - مشاهده فیلم آموزشی در مورد درس خواندن

ادبیات فارسی : تدریس درس 9 کتاب درسی

عربی : مرور مبحث اعداد

کاروفناری : تدریس صفحه 7 و 8 کتاب درسی

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : آزون املا از دروس 7 و 8 برای یکشنبه - پاسخ به فعالیتهای درس 9 

عربی : ----------

کاروفناری : ----------

 

 سپهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس و ارائه سوالات فصل 5 تا صفحه 46 ، مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 9 کتاب درسی - مشاهده فیلم آموزشی در مورد درس خواندن

ادبیات فارسی : تدریس درس 9 کتاب درسی

عربی : مرور مبحث اعداد

کاروفناری : تدریس صفحه 7 و 8 کتاب درسی

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : آزون املا از دروس 7 و 8 برای یکشنبه - پاسخ به فعالیتهای درس 9 

عربی : ----------

کاروفناری : ----------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا