کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمیکشنبه 12 آذر ماه 96
 

یکشنبه 12 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی و رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 9 

جبر : بررسی و رفع اشکال سوالات صفحه 57 

ادبیات فارسی : رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 9 - بررسی سوالات آزمون مرآت

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا صفحه 35 

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 25 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 16 جزوه - برگزاری آزمون املا

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحه 58 ، سوالات 16 و 20 در دفتر

ادبیات فارسی : ----------

قرآن :  پرسش کلاسی تا صفحه 35 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 25 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل فعالیت صفحه 17 جزوه

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی و رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 9 

جبر : بررسی و رفع اشکال سوالات صفحه 57 

ادبیات فارسی : رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 9 - بررسی سوالات آزمون مرآت

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا صفحه 35 

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 25 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 16 جزوه - برگزاری آزمون املا

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحه 58 ، سوالات 16 و 20 در دفتر

ادبیات فارسی : ----------

قرآن :  پرسش کلاسی تا صفحه 35 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 25 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل فعالیت صفحه 17 جزوه


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی و رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 9 

جبر : بررسی و رفع اشکال سوالات صفحه 57 

ادبیات فارسی : رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 9 - بررسی سوالات آزمون مرآت

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا صفحه 35 

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 25 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 16 جزوه - برگزاری آزمون املا

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحه 58 ، سوالات 16 و 20 در دفتر

ادبیات فارسی : ----------

قرآن :  پرسش کلاسی تا صفحه 35 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 25 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل فعالیت صفحه 17 جزوه


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا