کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمشنبه 11 آذر ماه 96
 

شنبه 11 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 9  (دروس ریاضی و ادبیات فارسی - به صورت تشریحی)

زبان انگلیسی :

سطح A :  تدریس کامل درس 3 کتاب درسی ، مبحث اعداد و ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : تدریس درس 3 کتاب درسی - تدریس بخش 3A کتاب Starter 

سطح C :  تدریس درس 9A کتاب English File 

سطح D : تدریس درس 3A کتاب English File ، صفحات 24 ، 25 و 26

هندسه : تدریس ادامه مبحث تبدیلات هندسی  

زیست : بررسی تکالیف و پاسخ به سوالات صفحات 61 تا 64  

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های ویژگی های عناصر و دسته بندی آن /  تدریس ساخت ربات در ISIS 

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : لغات درس 4 حتما مطالعه شود

سطح B : پاسخ به سوالات درس 3 کتاب کار درسی و بخش 3A کتاب  workbook starter

سطح C : هفته آینده آزمون از درس 8 کتاب English File بطور کامل

سطح D : انجام فعالیت های درس 3A کتاب workbook بطور کامل - هفته آینده آزمون از درس 2 کتاب English File

هندسه : دوره و حل تمرینهای کتاب مبتکران تا پابان صفحه 91

زیست : پاسخ به سوالات صفحات 64 تا 66 جزوه - پرسش کلاسی از صفحات 64 تا 66

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 9  (دروس ریاضی و ادبیات فارسی - به صورت تشریحی)

زبان انگلیسی :

سطح A :  تدریس کامل درس 3 کتاب درسی ، مبحث اعداد و ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : تدریس درس 3 کتاب درسی - تدریس بخش 3A کتاب Starter 

سطح C :  تدریس درس 9A کتاب English File 

سطح D : تدریس درس 3A کتاب English File ، صفحات 24 ، 25 و 26

هندسه : تدریس ادامه مبحث تبدیلات هندسی  

زیست : بررسی تکالیف و پاسخ به سوالات صفحات 61 تا 64  

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های ویژگی های عناصر و دسته بندی آن /  تدریس ساخت ربات در ISIS 

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : لغات درس 4 حتما مطالعه شود

سطح B : پاسخ به سوالات درس 3 کتاب کار درسی و بخش 3A کتاب  workbook starter

سطح C : هفته آینده آزمون از درس 8 کتاب English File بطور کامل

سطح D : انجام فعالیت های درس 3A کتاب workbook بطور کامل - هفته آینده آزمون از درس 2 کتاب English File

هندسه : دوره و حل تمرینهای کتاب مبتکران تا پابان صفحه 91

زیست : پاسخ به سوالات صفحات 64 تا 66 جزوه - پرسش کلاسی از صفحات 64 تا 66

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 9  (دروس ریاضی و ادبیات فارسی - به صورت تشریحی)

زبان انگلیسی :

سطح A :  تدریس کامل درس 3 کتاب درسی ، مبحث اعداد و ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : تدریس درس 3 کتاب درسی - تدریس بخش 3A کتاب Starter 

سطح C :  تدریس درس 9A کتاب English File 

سطح D : تدریس درس 3A کتاب English File ، صفحات 24 ، 25 و 26

هندسه : تدریس ادامه مبحث تبدیلات هندسی  

زیست : بررسی تکالیف و پاسخ به سوالات صفحات 61 تا 64  

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های ویژگی های عناصر و دسته بندی آن /  تدریس ساخت ربات در ISIS 

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : لغات درس 4 حتما مطالعه شود

سطح B : پاسخ به سوالات درس 3 کتاب کار درسی و بخش 3A کتاب  workbook starter

سطح C : هفته آینده آزمون از درس 8 کتاب English File بطور کامل

سطح D : انجام فعالیت های درس 3A کتاب workbook بطور کامل - هفته آینده آزمون از درس 2 کتاب English File

هندسه : دوره و حل تمرینهای کتاب مبتکران تا پابان صفحه 91

زیست : پاسخ به سوالات صفحات 64 تا 66 جزوه - پرسش کلاسی از صفحات 64 تا 66

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا