کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمچهارشنبه 8 آذر ماه 96
 

چهارشنبه 8 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی تکالیف دانش آموزان -  حل و رفع اشکال مسایل صفحه 11 و مسایل کتاب درسی تا صفحه 57 

عربی : برگزاری آزمون  فصل 1 ، 2 و 3 - تمرین اعداد

شیمی : پاسخ به سوالات تستی فصل 1 - تدریس مبحث ساختار گرافیت و الماس

نگارش : تدریس کامل کتاب درسی تا صفحه 23 

پیامهای آسمانی : تدریس و بررسی درس 5  کتاب چشم اندیشه

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : --------

عربی : --------

شیمی : --------

نگارش : انجام فعالیتهای صفحات 17 ، 19 ، 20 ، 22 و 23 - نوشتن دو انشا با موضوعات ارائه شده

پیامهای آسمانی : --------

 

 مهر

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی تکالیف دانش آموزان -  حل و رفع اشکال مسایل صفحه 11 و مسایل کتاب درسی تا صفحه 57 

عربی : برگزاری آزمون  فصل 1 ، 2 و 3 - تمرین اعداد

شیمی : پاسخ به سوالات تستی فصل 1 - تدریس مبحث ساختار گرافیت و الماس

نگارش : تدریس کامل کتاب درسی تا صفحه 23 

پیامهای آسمانی : تدریس و بررسی درس 5  کتاب چشم اندیشه

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : --------

عربی : --------

شیمی : --------

نگارش : انجام فعالیتهای صفحات 17 ، 19 ، 20 ، 22 و 23 - نوشتن دو انشا با موضوعات ارائه شده

پیامهای آسمانی : --------


 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : بررسی تکالیف دانش آموزان -  حل و رفع اشکال مسایل صفحه 11 و مسایل کتاب درسی تا صفحه 57 

عربی : برگزاری آزمون  فصل 1 ، 2 و 3 - تمرین اعداد

شیمی : پاسخ به سوالات تستی فصل 1 - تدریس مبحث ساختار گرافیت و الماس

نگارش : تدریس کامل کتاب درسی تا صفحه 23 

پیامهای آسمانی : تدریس و بررسی درس 5  کتاب چشم اندیشه

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : --------

عربی : --------

شیمی : --------

نگارش : انجام فعالیتهای صفحات 17 ، 19 ، 20 ، 22 و 23 - نوشتن دو انشا با موضوعات ارائه شده

پیامهای آسمانی : --------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا