کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمسه شنبه 7 آذر ماه 96
 

سه شنبه 7 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 5 تا صفحه 37 ، ادامه مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 8 کتاب درسی - بررسی سوالات کارآزمون شماره 2 مرآت

ادبیات فارسی : بررسی سوالات کارآزمون شماره 2 مرآت

عربی : برگزاری آزمون کلاسی

کاروفناری : تدریس صفحه 5 کتاب درسی - تدریس و توضیح جلسه 7 جزوه

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده از فصول 3 و 4

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : مطالعه دروس 4 تا 6 برای آزمون شنبه

عربی : ----------

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 6 کتاب درسی

 

 مهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 5 تا صفحه 37 ، ادامه مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 8 کتاب درسی - بررسی سوالات کارآزمون شماره 2 مرآت

ادبیات فارسی : بررسی سوالات کارآزمون شماره 2 مرآت

عربی : برگزاری آزمون کلاسی

کاروفناری : تدریس صفحه 5 کتاب درسی - تدریس و توضیح جلسه 7 جزوه

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده از فصول 3 و 4

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : مطالعه دروس 4 تا 6 برای آزمون شنبه

عربی : ----------

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 6 کتاب درسی

 

 سپهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 5 تا صفحه 37 ، ادامه مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 8 کتاب درسی - بررسی سوالات کارآزمون شماره 2 مرآت

ادبیات فارسی : بررسی سوالات کارآزمون شماره 2 مرآت

عربی : برگزاری آزمون کلاسی

کاروفناری : تدریس صفحه 5 کتاب درسی - تدریس و توضیح جلسه 7 جزوه

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده از فصول 3 و 4

مطالعات اجتماعی : ----------

ادبیات فارسی : مطالعه دروس 4 تا 6 برای آزمون شنبه

عربی : ----------

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 6 کتاب درسی

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا