کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمیکشنبه 5 آذر ماه 96
 

یکشنبه 5 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال صفحات 8 ، 9 ، 10 و 11  - تحویل برگه های تصحیح شده آزمون جلسه قبل

جبر : بررسی و رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 8

ادبیات فارسی : تدریس و انجام فعالیتهای صفحات 70 و 77 ، درس 8

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا صفحه 33

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 23 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 15 جزوه - برگزاری آزمون املا

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحه 57 ، سوالات 12 و 13 در دفتر

ادبیات فارسی : برای سه شنبه، حتما کارآزمون شماره 2 مرآت را به همراه داشته باشید .

قرآن : جلسه آینده ، پرسش کلاسی تا صفحه 33 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 23 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل فعالیت صفحه 15 جزوه

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال صفحات 8 ، 9 ، 10 و 11  - تحویل برگه های تصحیح شده آزمون جلسه قبل

جبر : بررسی و رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 8

ادبیات فارسی : تدریس و انجام فعالیتهای صفحات 70 و 77 ، درس 8

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا صفحه 33

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 23 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 15 جزوه - برگزاری آزمون املا

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحه 57 ، سوالات 12 و 13 در دفتر

ادبیات فارسی : برای سه شنبه، حتما کارآزمون شماره 2 مرآت را به همراه داشته باشید .

قرآن : جلسه آینده ، پرسش کلاسی تا صفحه 33 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 23 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل فعالیت صفحه 15 جزوه

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال صفحات 8 ، 9 ، 10 و 11  - تحویل برگه های تصحیح شده آزمون جلسه قبل

جبر : بررسی و رفع اشکال سوالات آزمون هفتگی شماره 8

ادبیات فارسی : تدریس و انجام فعالیتهای صفحات 70 و 77 ، درس 8

قرآن : تدریس و پاسخ به فعالیتهای کتاب قرآن تا صفحه 33

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 23 جزوه /  خوشنویسی : تدریس صفحه 15 جزوه - برگزاری آزمون املا

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : ----------

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحه 57 ، سوالات 12 و 13 در دفتر

ادبیات فارسی : برای سه شنبه، حتما کارآزمون شماره 2 مرآت را به همراه داشته باشید .

قرآن : جلسه آینده ، پرسش کلاسی تا صفحه 33 

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 23 جزوه  /  خوشنویسی : تکمیل فعالیت صفحه 15 جزوه

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا