کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمشنبه 4 آذر ماه 96
 

شنبه 4 آذر ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 8 (دروس جبر و مطالعات اجتماعی - به صورت تشریحی)

زبان انگلیسی :

سطح A :  تدریس کامل درس 3 کتاب درسی ، مبحث اعداد و ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : تدریس کامل درس 2 کتاب درسی - تدریس بخش 2  کتاب Starter

سطح C :  تدریس کامل درس 8 کتاب English File 

سطح D : تدریس کامل درس 2 کتاب English File

هندسه : تدریس مبحث تبدیلات هندسی  

زیست : تدریس صفحات 58 تا 60 جزوه

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های ویژگی های عناصر و دسته بندی آن /  تدریس ادامه مدار الکتریکی و نحوه بستن کیت الکتریکی

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : پاسخ به سوالات درس 3 کتاب کار -  تمرین ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : پاسخ به سوالات درس 2 کتاب کار درسی و صفحات 14 و 15 کتاب Starter 

سطح C : هفته آینده آزمون از درس 8 کتاب English File

سطح D : انجام فعالیت های درس 2 کتاب workbook بطور کامل - هفته آینده آزمون از درس 2 کتاب English File

هندسه : دوره و حل تمرینهای کتاب مبتکران تا صفحه 92

زیست : پاسخ به سوالات صفحات 61 تا 67 جزوه - پرسش کلاسی از صفحات 61 تا 64

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 مهر  

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 8 (دروس جبر و مطالعات اجتماعی - به صورت تشریحی)

زبان انگلیسی :

سطح A :  تدریس کامل درس 3 کتاب درسی ، مبحث اعداد و ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : تدریس کامل درس 2 کتاب درسی - تدریس بخش B درس 2 کتاب English File 

سطح C :  تدریس کامل درس 8 کتاب English File 

سطح D : تدریس کامل درس 2 کتاب English File

هندسه : تدریس مبحث تبدیلات هندسی  

زیست : تدریس صفحات 58 تا 60 جزوه

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های ویژگی های عناصر و دسته بندی آن /  تدریس ادامه مدار الکتریکی و نحوه بستن کیت الکتریکی

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : پاسخ به سوالات درس 3 کتاب کار -  تمرین ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : پاسخ به سوالات workbook و صفحات 14 و 15

سطح C : هفته آینده آزمون از درس 8 کتاب English File

سطح D : انجام فعالیت های درس 2 کتاب workbook بطور کامل - هفته آینده آزمون از درس 2 کتاب English File

هندسه : دوره و حل تمرینهای کتاب مبتکران تا صفحه 92

زیست : پاسخ به سوالات صفحات 61 تا 67 جزوه

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 سپهر  

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 8 (دروس جبر و مطالعات اجتماعی - به صورت تشریحی)

زبان انگلیسی :

سطح A :  تدریس کامل درس 3 کتاب درسی ، مبحث اعداد و ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : تدریس کامل درس 2 کتاب درسی - تدریس بخش B درس 2 کتاب English File 

سطح C :  تدریس کامل درس 8 کتاب English File 

سطح D : تدریس کامل درس 2 کتاب English File

هندسه : تدریس مبحث تبدیلات هندسی  

زیست : تدریس صفحات 58 تا 60 جزوه

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های ویژگی های عناصر و دسته بندی آن /  تدریس ادامه مدار الکتریکی و نحوه بستن کیت الکتریکی

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : پاسخ به سوالات درس 3 کتاب کار -  تمرین ماههای سال و روزهای هقته

سطح B : پاسخ به سوالات workbook و صفحات 14 و 15

سطح C : هفته آینده آزمون از درس 8 کتاب English File

سطح D : انجام فعالیت های درس 2 کتاب workbook بطور کامل - هفته آینده آزمون از درس 2 کتاب English File

هندسه : دوره و حل تمرینهای کتاب مبتکران تا صفحه 92

زیست : پاسخ به سوالات صفحات 61 تا 67 جزوه

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا