کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمسه شنبه 30 آبان ماه 96
 

سه شنبه 30 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 4 ، مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس کامل درس 5 کتاب درسی - تدریس درس 1 فصل 6 

ادبیات فارسی : املا از دروس 4 تا 6

عربی : تدریس کامل فصل 3 ، مبحث کلمات پرسشی

کاروفناری : تدریس و توضیح جلسه 4 تا 6 جزوه

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : ----------

مطالعات اجتماعی : پاسخ به سوالات کاربرگهای شماره 5 ، 6 و 7  کارآزمون مرآت

ادبیات فارسی : مطالعه دروس 4 تا 7 

عربی : هفته آینده ، سه شنبه آزمون کلاسی از فصل 1 ، 2 و 3 

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 4 کتاب و پاسخ به جلسه 5 جزوه

 

 مهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 4 ، مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس کامل درس 5 کتاب درسی - تدریس درس 1 فصل 6 

ادبیات فارسی : املا از دروس 4 تا 6

عربی : تدریس کامل فصل 3 ، مبحث کلمات پرسشی

کاروفناری : تدریس و توضیح جلسه 4 تا 6 جزوه

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : ----------

مطالعات اجتماعی : پاسخ به سوالات کاربرگهای شماره 5 ، 6 و 7  کارآزمون مرآت

ادبیات فارسی : مطالعه دروس 4 تا 7 

عربی : هفته آینده ، سه شنبه آزمون کلاسی از فصل 1 ، 2 و 3 

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 4 کتاب و پاسخ به جلسه 5 جزوه

 

 سپهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس فصل 4 ، مبحث مواد پیرامون ما

مطالعات اجتماعی : تدریس کامل درس 5 کتاب درسی - تدریس درس 1 فصل 6 

ادبیات فارسی : املا از دروس 4 تا 6

عربی : تدریس کامل فصل 3 ، مبحث کلمات پرسشی

کاروفناری : تدریس و توضیح جلسه 4 تا 6 جزوه

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : ----------

مطالعات اجتماعی : پاسخ به سوالات کاربرگهای شماره 5 ، 6 و 7  کارآزمون مرآت

ادبیات فارسی : مطالعه دروس 4 تا 7 

عربی : هفته آینده ، سه شنبه آزمون کلاسی از فصل 1 ، 2 و 3 

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 4 کتاب و پاسخ به جلسه 5 جزوه

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا