کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمسه شنبه 23 آبان ماه 96
 

سه شنبه 23 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس کامل فصل 3 - ارائه نمونه سوال های فصل 3 

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 5 کتاب درسی

ادبیات فارسی : تدریس و معنی کردن درس 7 

عربی : تدریس ادامه فصل 2 ، مبحث ضمایر پرسشی

کاروفناری : تدریس و توضیح درس 1 تا صفحه 4

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : نوشتن سوال و پاسخ نمونه سوال های فصل 3 در برگه A4 

مطالعات اجتماعی : پاسخ به سوالات کاربرگ شماره 1 و 2 کتاب درسی

ادبیات فارسی : جلسه آینده آزمون املا از دروس 4 تا 6 

عربی : هفته آینده ، سه شنبه آزمون کلاسی

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 4 کتاب

 

 مهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس کامل فصل 3 - ارائه نمونه سوال های فصل 3 

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 5 کتاب درسی

ادبیات فارسی : تدریس و معنی کردن درس 7 

عربی : تدریس ادامه فصل 2 ، مبحث ضمایر پرسشی

کاروفناری : تدریس و توضیح درس 1 تا صفحه 4

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : نوشتن سوال و پاسخ نمونه سوال های فصل 3 در برگه A4 

مطالعات اجتماعی : پاسخ به سوالات کاربرگ شماره 1 و 2 کتاب درسی

ادبیات فارسی : جلسه آینده آزمون املا از دروس 4 تا 6 

عربی : هفته آینده ، سه شنبه آزمون کلاسی

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 4 کتاب

 

 سپهر

موارد تدریس شده:

علوم تجربی : تدریس کامل فصل 3 - ارائه نمونه سوال های فصل 3 

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 5 کتاب درسی

ادبیات فارسی : تدریس و معنی کردن درس 7 

عربی : تدریس ادامه فصل 2 ، مبحث ضمایر پرسشی

کاروفناری : تدریس و توضیح درس 1 تا صفحه 4

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : نوشتن سوال و پاسخ نمونه سوال های فصل 3 در برگه A4 

مطالعات اجتماعی : پاسخ به سوالات کاربرگ شماره 1 و 2 کتاب درسی

ادبیات فارسی : جلسه آینده آزمون املا از دروس 4 تا 6 

عربی : هفته آینده ، سه شنبه آزمون کلاسی

کاروفناری : تکمیل فعالیت صفحه 4 کتاب

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا