کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمیکشنبه 21 آبان ماه 96
 

یکشنبه 21 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال کتاب درسی تا انتهای صفحه 39 - نوشتن تمرین های ارائه شده در دفتر

جبر : بررسی تکالیف و تدریس مبحث عبارات جبری

ادبیات فارسی : انجام فعالیتهای صفحات 49 و 55 - نوشتن نکات درس 6

قرآن : تدریس کتاب قرآن تا صفحه 31 

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 21 جزوه /  خوشنویسی : برگزاری آزمون کلاسی 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل سوالات صفحه 40 کتاب در دفتر - حل سوالهای 7 و 8 صفحه 8 جزوه در دفتر

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحات 57 سوالات 6 تا 11  در دفتر

ادبیات فارسی : انجام فعالیت درس آزاد

قرآن : ----------

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 21 جزوه  /  خوشنویسی : ----------

 

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال کتاب درسی تا انتهای صفحه 39 - نوشتن تمرین های ارائه شده در دفتر

جبر : بررسی تکالیف و تدریس مبحث عبارات جبری

ادبیات فارسی : انجام فعالیتهای صفحات 49 و 55 - نوشتن نکات درس 6

قرآن : تدریس کتاب قرآن تا صفحه 31 

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 21 جزوه /  خوشنویسی : برگزاری آزمون کلاسی

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل سوالات صفحه 40 کتاب در دفتر - حل سوالهای 7 و 8 صفحه 8 جزوه در دفتر

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحات 57 سوالات 6 تا 11  در دفتر

ادبیات فارسی : انجام فعالیت درس آزاد

قرآن : ----------

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 21 جزوه  /  خوشنویسی : ----------


 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

ریاضی : حل و رفع اشکال کتاب درسی تا انتهای صفحه 39 - نوشتن تمرین های ارائه شده در دفتر

جبر : بررسی تکالیف و تدریس مبحث عبارات جبری

ادبیات فارسی : انجام فعالیتهای صفحات 49 و 55 - نوشتن نکات درس 6

قرآن : تدریس کتاب قرآن تا صفحه 31 

فرهنگ و هنر : طراحی : انجام تمرین صفحه 21 جزوه /  خوشنویسی : برگزاری آزمون کلاسی


 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل سوالات صفحه 40 کتاب در دفتر - حل سوالهای 7 و 8 صفحه 8 جزوه در دفتر

جبر : حل مسایل کتاب مبتکران صفحات 57 سوالات 6 تا 11  در دفتر

ادبیات فارسی : انجام فعالیت درس آزاد

قرآن : ----------

فرهنگ و هنر : طراحی : تکمیل تمرین صفحه 21 جزوه  /  خوشنویسی : ----------


 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا