کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمشنبه 20 آبان ماه 96
 

شنبه 20 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 6 (دروس هندسه و قرآن)

زبان انگلیسی :

سطح A : برگزاری آزمون شفاهی از دروس 1 و 2  کتاب درسی و کتاب کار - تدریس درس 3 کتاب درسی

سطح B : برگزاری آزمون از درس 1 - تکمیل بخش 1 کتاب Starter 

سطح C : برگزاری آزمون از درس 7 - تدریس بخش B درس 8 کتاب English File 

سطح D : برگزاری آزمون از درس 1 - تدریس بخش A درس 2 کتاب English File 

هندسه : بررسی و رفع اشکال آزمون هفتگی شماره 6 

زیست : تدریس جزوه زیست تا صفحه 56 

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام آزمایش های ساختار اتم  /  تدریس مدار الکتریکی و نحوه بستن آن

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : انجام کلیه فعالیتهای دروس 1 ، 2  و 3 کتاب درسی و کتاب کار

سطح B : --------

سطح C : پاسخ به سوالات بخش B درس 8 کتاب workbook

سطح D : پاسخ به سوالات صفحات 11 و 12 کتاب workbook

هندسه : حل مسایل کتاب مبتکران تا صفحه 89

زیست : آزمون کلاسی از صفحات 55 تا 59

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 6 (دروس هندسه و قرآن)

زبان انگلیسی :

سطح A : برگزاری آزمون شفاهی از دروس 1 و 2  کتاب درسی و کتاب کار - تدریس درس 3 کتاب درسی

سطح B : برگزاری آزمون از درس 1 - تکمیل بخش 1 کتاب Starter 

سطح C : برگزاری آزمون از درس 7 - تدریس بخش B درس 8 کتاب English File 

سطح D : برگزاری آزمون از درس 1 - تدریس بخش A درس 2 کتاب English File 

هندسه : بررسی و رفع اشکال آزمون هفتگی شماره 6 

زیست : تدریس جزوه زیست تا صفحه 56 

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام آزمایش های ساختار اتم  /  تدریس مدار الکتریکی و نحوه بستن آن

 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : انجام کلیه فعالیتهای دروس 1 ، 2  و 3 کتاب درسی و کتاب کار

سطح B : --------

سطح C : پاسخ به سوالات بخش B درس 8 کتاب workbook

سطح D : پاسخ به سوالات صفحات 11 و 12 کتاب workbook

هندسه : حل مسایل کتاب مبتکران تا صفحه 89

زیست : آزمون کلاسی از صفحات 55 تا 59

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 6 (دروس هندسه و قرآن)

زبان انگلیسی :

سطح A : برگزاری آزمون شفاهی از دروس 1 و 2  کتاب درسی و کتاب کار - تدریس درس 3 کتاب درسی

سطح B : برگزاری آزمون از درس 1 - تکمیل بخش 1 کتاب Starter 

سطح C : برگزاری آزمون از درس 7 - تدریس بخش B درس 8 کتاب English File 

سطح D : برگزاری آزمون از درس 1 - تدریس بخش A درس 2 کتاب English File 

هندسه : بررسی و رفع اشکال آزمون هفتگی شماره 6 

زیست : تدریس جزوه زیست تا صفحه 56 

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام آزمایش های ساختار اتم  /  تدریس مدار الکتریکی و نحوه بستن آن

 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : انجام کلیه فعالیتهای دروس 1 ، 2  و 3 کتاب درسی و کتاب کار

سطح B : --------

سطح C : پاسخ به سوالات بخش B درس 8 کتاب workbook

سطح D : پاسخ به سوالات صفحات 11 و 12 کتاب workbook

هندسه : حل مسایل کتاب مبتکران تا صفحه 89

زیست : آزمون کلاسی از صفحات 55 تا 59

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا