کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمشنبه 13 آبان ماه 96
 

شنبه 13 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 5

زبان انگلیسی :

سطح A : مرور دروس 1 و 2 کتاب درسی و کتاب کار ، تمرین مکالمه به صورت گروهی

سطح B : پاسخ به سوالات صفحات 6 - 8 کتاب workbook

سطح C : مرور درس 7 و تدریس بخش 1 درس 8 کتاب English File

سطح D : مرور درس 1 ، AEF1 و ارائه برگه لغات و گرامر درس 1 

هندسه : حبررسی تکالیف جلسه گذشته ، رفع اشکال صفحات 68 ، 69 ، 70 و 85

زیست : بررسی آزمون هفتگی شماره 5  ، تدریس درس جدید تا صفحه 56 

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های اندازه  گیری نیرو با نیروسنج /  تدریس ادامه مبحث خازن و LED 

 

 تکلیف ارائه شده:

زبان انگلیسی :

سطح A : ساخت مکالمه برای دروس 1 و 2 و آزمون شفاهی از دروس 1 و 2

سطح B : آزمون از درس 1 کتاب English File ، پاسخ به سوالات صفحات 9 و 10 کتاب workbook

سطح C : آزمون از درس 7 و انجام بخش 1 درس 8 کتاب English File

سطح D : آزمون از درس 1 ، AEF1 و متن صفحه 1 

هندسه : حل صفحات کتاب مبتکران تا صفحه 88 

زیست : --------

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 5

زبان انگلیسی :

سطح A : مرور دروس 1 و 2 کتاب درسی و کتاب کار ، تمرین مکالمه به صورت گروهی

سطح B : پاسخ به سوالات صفحات 6 - 8 کتاب workbook

سطح C : مرور درس 7 و تدریس بخش 1 درس 8 کتاب English File

سطح D : مرور درس 1 ، AEF1 و ارائه برگه لغات و گرامر درس 1 

هندسه : حبررسی تکالیف جلسه گذشته ، رفع اشکال صفحات 68 ، 69 ، 70 و 85

زیست : بررسی آزمون هفتگی شماره 5  ، تدریس درس جدید تا صفحه 56 

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های اندازه  گیری نیرو با نیروسنج /  تدریس ادامه مبحث خازن و LED


 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : ساخت مکالمه برای دروس 1 و 2 و آزمون شفاهی از دروس 1 و 2

سطح B : آزمون از درس 1 کتاب English File ، پاسخ به سوالات صفحات 9 و 10 کتاب workbook

سطح C : آزمون از درس 7 و انجام بخش 1 درس 8 کتاب English File

سطح D : آزمون از درس 1 ، AEF1 و متن صفحه 1 

هندسه : حل صفحات کتاب مبتکران تا صفحه 88 

زیست : --------

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

آزمون : برگزاری آزمون هفتگی شماره 5

زبان انگلیسی :

سطح A : مرور دروس 1 و 2 کتاب درسی و کتاب کار ، تمرین مکالمه به صورت گروهی

سطح B : پاسخ به سوالات صفحات 6 - 8 کتاب workbook

سطح C : مرور درس 7 و تدریس بخش 1 درس 8 کتاب English File

سطح D : مرور درس 1 ، AEF1 و ارائه برگه لغات و گرامر درس 1 

هندسه : حبررسی تکالیف جلسه گذشته ، رفع اشکال صفحات 68 ، 69 ، 70 و 85

زیست : بررسی آزمون هفتگی شماره 5  ، تدریس درس جدید تا صفحه 56 

آزمایشگاه  /  کارگاه : انجام ادامه آزمایش های اندازه  گیری نیرو با نیروسنج /  تدریس ادامه مبحث خازن و LED


 

 تکلیف ارائه شده:

 

زبان انگلیسی :

سطح A : ساخت مکالمه برای دروس 1 و 2 و آزمون شفاهی از دروس 1 و 2

سطح B : آزمون از درس 1 کتاب English File ، پاسخ به سوالات صفحات 9 و 10 کتاب workbook

سطح C : آزمون از درس 7 و انجام بخش 1 درس 8 کتاب English File

سطح D : آزمون از درس 1 ، AEF1 و متن صفحه 1 

هندسه : حل صفحات کتاب مبتکران تا صفحه 88 

زیست : --------

آزمایشگاه  /  کارگاه : -------- /  --------

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا