کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هفتمچهارشنبه 10 آبان ماه 96
 

چهارشنبه 10 آبان ماه 96

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال صفحه 36 کتاب درسی ، ارائه تمرینهای جدید در دفتر

عربی : تدریس ادامه درس 2 ، مبحث کلمات پرسشی

شیمی : تدریس ادامه فصل 1 ، مبحث ویژگی های مواد و اثر گرما بر انبساط و انقباض مواد

نگارش : توضیح در مورد اصول نوشتن انشاء

پیامهای آسمانی : تدرس کتاب چشم اندیشه تا صفحه 16 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل مسایل 1 تا 6  ، صفحات 7 و 8 جزوه 

عربی : پاسخ به سوالات بخش اول و دوم درس 2 کتاب خیلی سبز ( صفحات 28 تا 43 )

شیمی : --------

نگارش : تکمیل انشاء تمرین شده در کلاس

پیامهای آسمانی : --------

 

 مهر  موارد تدریس شده:

ریاضی : حل و رفع اشکال صفحه 36 کتاب درسی ، ارائه تمرینهای جدید در دفتر

عربی : تدریس ادامه درس 2 ، مبحث کلمات پرسشی

شیمی : تدریس ادامه فصل 1 ، مبحث ویژگی های مواد و اثر گرما بر انبساط و انقباض مواد

نگارش : توضیح در مورد اصول نوشتن انشاء

پیامهای آسمانی : تدرس کتاب چشم اندیشه تا صفحه 16 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل مسایل 1 تا 6  ، صفحات 7 و 8 جزوه 

عربی : پاسخ به سوالات بخش اول و دوم درس 2 کتاب خیلی سبز ( صفحات 28 تا 43 )

شیمی : --------

نگارش : تکمیل انشاء تمرین شده در کلاس

پیامهای آسمانی : --------

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

ریاضی : حل و رفع اشکال صفحه 36 کتاب درسی ، ارائه تمرینهای جدید در دفتر

عربی : تدریس ادامه درس 2 ، مبحث کلمات پرسشی

شیمی : تدریس ادامه فصل 1 ، مبحث ویژگی های مواد و اثر گرما بر انبساط و انقباض مواد

نگارش : توضیح در مورد اصول نوشتن انشاء

پیامهای آسمانی : تدرس کتاب چشم اندیشه تا صفحه 16 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی : حل مسایل 1 تا 6  ، صفحات 7 و 8 جزوه 

عربی : پاسخ به سوالات بخش اول و دوم درس 2 کتاب خیلی سبز ( صفحات 28 تا 43 )

شیمی : --------

نگارش : تکمیل انشاء تمرین شده در کلاس

پیامهای آسمانی : --------

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا