کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

 

دوشنبه 18 دی

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

حل تمرین : تدریس جبر مبحث اعداد حقیقی

تفکر : صحبت در مورد بلوغ

علوم : دادن برگه های امتحانی و تدریس درس 9

اجتماعی :  تدریس درس 12

 تکلیف ارائه شده:

 

 مهر  موارد تدریس شده:

حل تمرین : تدریس جبر مبحث اعداد حقیقی

تفکر : صحبت در مورد بلوغ

علوم : دادن برگه های امتحانی و تدریس درس 9

اجتماعی :  تدریس درس 12

 تکلیف ارائه شده:

 

 سپهر  موارد تدریس شده: 

حل تمرین : تدریس جبر مبحث اعداد حقیقی

تفکر : صحبت در مورد بلوغ

علوم : دادن برگه های امتحانی و تدریس درس 9

اجتماعی :  تدریس درس 12

 تکلیف ارائه شده:

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا