کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هشتمیکشنبه 17 دیماه 1396
 

یکشنبه 17 دیماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی : تدریس جمع دو بردار به روش مثلث

اجتماعی : تدریس درس دوازدهم

قرآن : تدریس درس ششم

 تکلیف ارائه شده:

ریاضی : مرور بخش تدریس شده 

اجتماعی : مطالعه درس دوازدهم

قرآن : مطالعه درس های گذشته

 مهر  موارد تدریس شده:

 راضی : تدریس جمع دو بردار به روش مثلث

اجتماعی : تدریس درس دوازدهم

قرآن : تدریس درس ششم

  تکلیف ارائه شده:

ریاضی : مرور بخش تدریس شده 

اجتماعی : مطالعه درس دوازدهم

قرآن : مطالعه درس های گذشته

 سپهر  موارد تدریس شده:

 یاضی : تدریس جمع دو بردار به روش مثلث

اجتماعی : تدریس درس دوازدهم

قرآن : تدریس درس ششم

  تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : مرور بخش تدریس شده 

اجتماعی : مطالعه درس دوازدهم

قرآن : مطالعه درس های گذشته

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا