کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هشتمچهار شنبه 1 آذر
 

چهار شنبه 1 آذر

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 نگارش : روش صحیح نگارش .

 جبر : غربال عدد های اول وفاکتوریل .

 عربی : برگزاری آزمون . 

 پیام های آسمانی : تدریس درس 4 .

 شیمی : برگزاری آزمون . 

 مطالعات : تدریس درس 9 . 

 

 تکلیف ارائه شده:

جبر: از سوال 23 تا سوال 29 حل شود و برای آزمون شنبه تا سر غربال گری خوانده شود

مطالعات: مطالعه درس 4 

هدیه: مطالعه ی درس 4

 مهر  موارد تدریس شده:

 

 نگارش : روش صحیح نگارش .

 جبر : غربال عددد های اول وفکتوریل .

 عربی : برگزاری آزمون . 

 پیام های آسمانی : تدریس در 4 .

 شیمی : برگزاری آزمون . 

 مطالعات : تدریس درس 9 . 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

 نگارش: نوشتن متن راجب رودخانه را آب برده به اندازه ی یک صفه ی A4

جبر: از سوال 23 تا سوال 29 حل شود و برای آزمون شنبه تا سر غربال گری خوانده شود

مطالعات: شنبه برای درس 4 خوانده شود

هدیه: مطالعه ی درس 4

 سپهر  موارد تدریس شده:

 

 نگارش : روش صحیح نگارش .

 جبر : غربال عددد های اول وفکتوریل .

 عربی : برگزاری آزمون . 

 پیام های آسمانی : تدریس در 4 .

 شیمی : برگزاری آزمون . 

 مطالعات : تدریس درس 9 . 

 

 تکلیف ارائه شده:

 

 نگارش: نوشتن متن راجب رودخانه را آب برده به اندازه ی یک صفه ی A4

جبر: از سوال 23 تا سوال 29 حل شود و برای آزمون شنبه تا سر غربال گری خوانده شود

مطالعات: شنبه برای درس 4 خوانده شود

هدیه: مطالعه ی درس 4

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا