کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه هشتمچهار شنبه 17 آبان
 

چهار شنبه 17 آبان

 

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

نگارش: دبیر مربوطه نیامده بود و آقای مهرپاک مبحث تقارن در هندسه را تدریس کردند.

جبر: رفع اشکال سئوالات تا پایان سئوال 30 و تدریس فصل سوم

عربی: تدریس بخش وزن کلمات و تعیین وزن کلمات

شیمی: تدریس کامل درس یک (جداسازی به روش تقطیر و سانتریفوژ)

مطالعات: درس هشتم تدریس شد

پیام های آسمانی: مرور مبحث توحید

تکلیف ارائه شده:

جبر: سئوالات 1 تا 7 فصل سوم کتاب مبتکران در دفتر حل شود

 شیمی : حل کامل سئوالات درس یک و تحقیق درباره روش های شیرین سازی آب

پیام های آسمانی: مطالعه مبحث توحید از کتاب درسی و چشم اندیشه

 مهر موارد تدریس شده:

نگارش: دبیر مربوطه نیامده بود و آقای مهرپاک مبحث تقارن در هندسه را تدریس کردند.

جبر: رفع اشکال سئوالات تا پایان سئوال 30 و تدریس فصل سوم

عربی: تدریس بخش وزن کلمات و تعیین وزن کلمات

شیمی: تدریس کامل درس یک (جداسازی به روش تقطیر و سانتریفوژ)

مطالعات: درس هشتم تدریس شد

پیام های آسمانی: مرور مبحث توحید

تکلیف ارائه شده:

جبر: سئوالات 1 تا 7 فصل سوم کتاب مبتکران در دفتر حل شود

 شیمی : حل کامل سئوالات درس یک و تحقیق درباره روش های شیرین سازی آب

پیام های آسمانی: مطالعه مبحث توحید از کتاب درسی و چشم اندیشه

 سپهر موارد تدریس شده:

 نگارش: دبیر مربوطه نیامده بود و آقای مهرپاک مبحث تقارن در هندسه را تدریس کردند.

جبر: رفع اشکال سئوالات تا پایان سئوال 30 و تدریس فصل سوم

عربی: تدریس بخش وزن کلمات و تعیین وزن کلمات

شیمی: تدریس کامل درس یک (جداسازی به روش تقطیر و سانتریفوژ)

مطالعات: (مراسم عزاداری)

پیام های آسمانی: مرور مبحث توحید

تکلیف ارائه شده:

جبر: سئوالات 1 تا 7 فصل سوم کتاب مبتکران در دفتر حل شود

شیمی : حل کامل سئوالات درس یک و تحقیق درباره روش های شیرین سازی آب

پیام های آسمانی: مطالعه مبحث توحید از کتاب درسی و چشم اندیشه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا