کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 7 آذرماه 1396
 

سه شنبه - 7 آذرماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

ریاضی: تدریس مبحث توان و رابطه های آن - آزمون کلاسی برگزار شد.

عربی: تدریس افعال ثلاثی مزید و توضیح آن

زیست شناسی: تدریس درس دوازدهم

علوم تجربی: شروع تدریس درس 7 کتاب درسی

فیزیک: تدریس مبحث نیرو و حل نمونه سوالات مرتبط 

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

عربی: پرسش کلاسی از درس های 2و3 

زیست شناسی: آزمون کلاسی از درس های 11و12

علوم تجربی: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

فیزیک: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی: تدریس مبحث توان و رابطه های آن - آزمون کلاسی برگزار شد.

عربی: تدریس افعال ثلاثی مزید و توضیح آن

زیست شناسی: تدریس درس دوازدهم

علوم تجربی: شروع تدریس درس 7 کتاب درسی

فیزیک: تدریس مبحث نیرو و حل نمونه سوالات مرتبط 

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

عربی: پرسش کلاسی از درس های 2و3 

زیست شناسی: آزمون کلاسی از درس های 11و12

علوم تجربی: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

فیزیک: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 ریاضی: تدریس مبحث توان و رابطه های آن - آزمون کلاسی برگزار شد.

عربی: تدریس افعال ثلاثی مزید و توضیح آن

زیست شناسی: تدریس درس دوازدهم

علوم تجربی: شروع تدریس درس 7 کتاب درسی

فیزیک: تدریس مبحث نیرو و حل نمونه سوالات مرتبط 

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

عربی: پرسش کلاسی از درس های 2و3 

زیست شناسی: آزمون کلاسی از درس های 11و12

علوم تجربی: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

فیزیک: مطالعه برای آزمون مرآت شماره دو بر اساس بودجه بندی ارائه شده

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا