کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمدوشنبه - 29 آبان ماه 1396
 

دوشنبه - 29 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم (قسمت تاریخ)

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات: آزمون کلاسی از درس 5 برای روز شنبه 

مهر  موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم (قسمت تاریخ)

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات: آزمون کلاسی از درس 5 برای روز شنبه 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم (قسمت تاریخ)

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات: آزمون کلاسی از درس 5 برای روز شنبه 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا