کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمشنبه - 27 آبان ماه 1396
 

شنبه - 27 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* آزمون هفتگی تستی ( درس علوم تجربی ) برگزار شد.

علوم تجربی: اتمام تدریس درس 5 و پاسخ به پلی کپی داده شده و سوالات آزمون امروز

عربی: ترجمه متون درس 4 و ارائه توضیحات

زبان انگلیسی:

 سطح A: تدریس درس 2A- کتاب AEF1

سطح B: تدریس درس دوم کتاب درسی

سطح C: مرور درس 2A - ارائه کلمات و گرامر درس

سطح D: مرور درس 2A - ارائه کلمات و گرامر درس

 

 تکلیف ارائه شده:

 علوم تجربی: پلی کپی تحویلی در روز سه شنبه 30 آبان ماه برای چهارشنبه مطالعه و پاسخ ها را مشخص نمایید.

عربی: مطالعه متون درس 4 کتاب درسی ( ترجمه )

کار در منزل : به سوالات ریاضی فصل دوم ( در کانال پایه نهم ) پاسخ داده و اشکالات خود را جهت بررسی و رفع یادداشت نمایید.

زبان انگلیسی: پاسخ به سوالات کتاب کار درس 2A

 جبر: برای روز چهارشنبه به تست های 317 تا 332 از صفحه های 284 و285 کتاب ریاضی نهم مبتکران پاسخ دهید. ( در خود کتاب )

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون هفتگی تستی ( درس علوم تجربی ) برگزار شد.

علوم تجربی: اتمام تدریس درس 5 و پاسخ به پلی کپی داده شده و سوالات آزمون امروز

عربی: ترجمه متون درس 4 و ارائه توضیحات

زبان انگلیسی:

 سطح A: تدریس درس 2A- کتاب AEF1

سطح B: تدریس درس دوم کتاب درسی

سطح C: مرور درس 2A - ارائه کلمات و گرامر درس

سطح D: مرور درس 2A - ارائه کلمات و گرامر درس

 

 تکلیف ارائه شده:

 علوم تجربی: پلی کپی تحویلی در روز سه شنبه 30 آبان ماه برای چهارشنبه مطالعه و پاسخ ها را مشخص نمایید.

عربی: مطالعه متون درس 4 کتاب درسی ( ترجمه )

کار در منزل : به سوالات ریاضی فصل دوم ( در کانال پایه نهم ) پاسخ داده و اشکالات خود را جهت بررسی و رفع یادداشت نمایید.

زبان انگلیسی: پاسخ به سوالات کتاب کار درس 2A

 جبر: برای روز چهارشنبه به تست های 317 تا 332 از صفحه های 284 و285 کتاب ریاضی نهم مبتکران پاسخ دهید. ( در خود کتاب )

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون هفتگی تستی ( درس علوم تجربی ) برگزار شد.

علوم تجربی: اتمام تدریس درس 5 و پاسخ به پلی کپی داده شده و سوالات آزمون امروز

عربی: ترجمه متون درس 4 و ارائه توضیحات

زبان انگلیسی:

 سطح A: تدریس درس 2A- کتاب AEF1

سطح B: تدریس درس دوم کتاب درسی

سطح C: مرور درس 2A - ارائه کلمات و گرامر درس

سطح D: مرور درس 2A - ارائه کلمات و گرامر درس

 

 تکلیف ارائه شده:

 علوم تجربی: پلی کپی تحویلی در روز سه شنبه 30 آبان ماه برای چهارشنبه مطالعه و پاسخ ها را مشخص نمایید.

عربی: مطالعه متون درس 4 کتاب درسی ( ترجمه )

کار در منزل : به سوالات ریاضی فصل دوم ( در کانال پایه نهم ) پاسخ داده و اشکالات خود را جهت بررسی و رفع یادداشت نمایید.

زبان انگلیسی: پاسخ به سوالات کتاب کار درس 2A

 جبر: برای روز چهارشنبه به تست های 317 تا 332 از صفحه های 284 و285 کتاب ریاضی نهم مبتکران پاسخ دهید. ( در خود کتاب )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا