کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 22 آبان ماه 1396
 

سه شنبه - 22 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

 * کتاب کار آزمون مرآت شماره (2) تقدیم دانش آموزان گردید.

** روز چهارشنبه 24 آبان ماه نخستین جلسه بررسی شیوه هدایت تحصیلی و تعیین رشته متوسطه دوره دوم با حضور کارشناس برگزار خواهد شد.

*** روز سه شنبه آینده 30 آبان ماه از فصل سوم درس ریاضی آزمون به عمل خواهد آمد.

ریاضی: تدریس تشابه و اتمام فصل سوم ریاضی 

عربی: تدریس درس چهارم کتاب درسی

فیزیک: سرعت متوسط و شتاب از مبحث حرکت شناسی توضیخ داده شد.

علوم تجربی: ادامه تدریس فصل چهارم - حل تست های فصل 2

زیست شناسی: ادامه تدریس " گیاهان "

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: روز سه شنبه آینده 30 آبان ماه از فصل سوم درس ریاضی آزمون به عمل خواهد آمد.

عربی: پرسش کلاسی برای جلسه آینده

فیزیک: پرسش کلاسی برای جلسه آینده

علوم تجربی: آمادگی برای آزمون روز شنبه ( 40 تست از فصل های 1و2و3 )

زیست شناسی: 

 جبر: تکلیف جبر برای فردا فراموش نشود

 

مهر  موارد تدریس شده:

* کتاب کار آزمون مرآت شماره (2) تقدیم دانش آموزان گردید.

** روز چهارشنبه 24 آبان ماه نخستین جلسه بررسی شیوه هدایت تحصیلی و تعیین رشته متوسطه دوره دوم با حضور کارشناس برگزار خواهد شد.

*** روز سه شنبه آینده 30 آبان ماه از فصل سوم درس ریاضی آزمون به عمل خواهد آمد.

ریاضی: تدریس تشابه و اتمام فصل سوم ریاضی 

عربی: تدریس درس چهارم کتاب درسی

فیزیک: سرعت متوسط و شتاب از مبحث حرکت شناسی توضیخ داده شد.

علوم تجربی: ادامه تدریس فصل چهارم - حل تست های فصل 2

زیست شناسی: ادامه تدریس " گیاهان "

 تکلیف ارائه شده:

 

ریاضی: روز سه شنبه آینده 30 آبان ماه از فصل سوم درس ریاضی آزمون به عمل خواهد آمد.

عربی: پرسش کلاسی برای جلسه آینده

فیزیک: پرسش کلاسی برای جلسه آینده

علوم تجربی: آمادگی برای آزمون روز شنبه ( 40 تست از فصل های 1و2و3 )

زیست شناسی: 

 جبر: تکلیف جبر برای فردا فراموش نشود

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 * کتاب کار آزمون مرآت شماره (2) تقدیم دانش آموزان گردید.

** روز چهارشنبه 24 آبان ماه نخستین جلسه بررسی شیوه هدایت تحصیلی و تعیین رشته متوسطه دوره دوم با حضور کارشناس برگزار خواهد شد.

*** روز سه شنبه آینده 30 آبان ماه از فصل سوم درس ریاضی آزمون به عمل خواهد آمد.

ریاضی: تدریس تشابه و اتمام فصل سوم ریاضی 

عربی: تدریس درس چهارم کتاب درسی

فیزیک: سرعت متوسط و شتاب از مبحث حرکت شناسی توضیخ داده شد.

علوم تجربی: ادامه تدریس فصل چهارم - حل تست های فصل 2

زیست شناسی: ادامه تدریس " گیاهان "

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: روز سه شنبه آینده 30 آبان ماه از فصل سوم درس ریاضی آزمون به عمل خواهد آمد.

عربی: پرسش کلاسی برای جلسه آینده

فیزیک: پرسش کلاسی برای جلسه آینده

علوم تجربی: آمادگی برای آزمون روز شنبه ( 40 تست از فصل های 1و2و3 )

زیست شناسی: 

 جبر: تکلیف جبر برای فردا فراموش نشود

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا