کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمیکشنبه - 21 آبان ماه 1396
 

یکشنبه - 21 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* کارنامه آزمون مرآت دانش آموزان توزیع شد.

ریاضی: تدریس صفحه های 1 تا 18 جزوه ارائه شده - تدریس تالس و حل مثال های آن - آزمون کلاسی برگزار شد.

هندسه: پاسخ به سوالات آزمون تستی هفتگی روز شنبه - حل چند سوال درباره هم نهشتی مثلث ها

ادبیات: تدریس ادامه درس 8 و تدریس نکات دستوری درس

مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم کتاب درسی

 تکلیف ارائه شده:

 

 ریاضی : حل سوالات جزوه هندسه ( سوالات تالس ) 

مطالعات اجتماعی: روز چهارشنبه آزمون از درس 4 مطالعات به عمل خواهد آمد.

هندسه: تست های 46 تا 56 و 89 تا 100 از کتاب ریاضیات جامع مبتکران پاسخ داده شود.

ادبیات: آرایه ها و نکات دستوری شعر صفحه 65 کتاب نوشته شود.

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * کارنامه آزمون مرآت دانش آموزان توزیع شد.

ریاضی: تدریس صفحه های 1 تا 18 جزوه ارائه شده - تدریس تالس و حل مثال های آن - آزمون کلاسی برگزار شد.

هندسه: پاسخ به سوالات آزمون تستی هفتگی روز شنبه - حل چند سوال درباره هم نهشتی مثلث ها

ادبیات: تدریس ادامه درس 8 و تدریس نکات دستوری درس

مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم کتاب درسی

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : حل سوالات جزوه هندسه ( سوالات تالس ) 

مطالعات اجتماعی: روز چهارشنبه آزمون از درس 4 مطالعات به عمل خواهد آمد.

هندسه: تست های 46 تا 56 و 89 تا 100 از کتاب ریاضیات جامع مبتکران پاسخ داده شود.

ادبیات: آرایه ها و نکات دستوری شعر صفحه 65 کتاب نوشته شود.

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 * کارنامه آزمون مرآت دانش آموزان توزیع شد.

ریاضی: تدریس صفحه های 1 تا 18 جزوه ارائه شده - تدریس تالس و حل مثال های آن - آزمون کلاسی برگزار شد.

هندسه: پاسخ به سوالات آزمون تستی هفتگی روز شنبه - حل چند سوال درباره هم نهشتی مثلث ها

ادبیات: تدریس ادامه درس 8 و تدریس نکات دستوری درس

مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم کتاب درسی

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی : حل سوالات جزوه هندسه ( سوالات تالس ) 

مطالعات اجتماعی: روز چهارشنبه آزمون از درس 4 مطالعات به عمل خواهد آمد.

هندسه: تست های 46 تا 56 و 89 تا 100 از کتاب ریاضیات جامع مبتکران پاسخ داده شود.

ادبیات: آرایه ها و نکات دستوری شعر صفحه 65 کتاب نوشته شود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا