کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالبرنامه سال تحصیلیبرنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران

برنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران سال تحصیلی 97-96

برنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران در سال تحصیلی 97-96

روز

تاریخ

موضوع

ساعت جلسه

موضوع جلسه

سه شنبه

96/7/11

جلسه آموزش خانواده (1)

جلسه انتخابات انجمن اولیاء مربیان

16:00-15:00

17:00-16:00

بحران های و آسیب های اجتماعی و روانی و  راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای با آن

سه شنبه

96/8/9

ارائه کارنمای مهرماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

15:30-13:30

 

جلسه آموزش خانواده (2)

15:45-14:15

خودآگاهی و خود پنداره و نقش آن در رشد و توسعه فردی و اجتماعی

دوشنبه

96/9/6

جلسه آموزش خانواده (3)

15:45-14:15

فرزند پروری( با رویکرد روانشناختی، جامعه شناسی، فلسفی و مدیریتی)

چهار شنبه

96/9/8

ارائه کارنمای آبانماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

15:30-13:30

 

یکشنبه

96/9/26

ارائه کارنمای آذرماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

15:30-13:30

 

دوشنبه

96/10/4

جلسه آموزش خانواده (4)

15:45-14:15

مهارت همدلی و خود ابرازی به عنوان ابزارهای موثر در تخلیه بارهای هیجانی منفی فرزندان

شنبه

96/10/30

ارائه کارنمای دی ماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

15:30-13:30

ارائه کارنمای نوبت اول دانش آموزان

دوشنبه

96/11/2

جلسه آموزش خانواده (5)

15:45-14:15

مهارت ارتباط موثر و روابط بین فردی در ارتباط ویژه با فرزندانمان

دوشنبه

96/12/7

جلسه آموزش خانواده (6)

15:45-14:15

چگونه فرزندان مستقل(به لحاظ شناختی و رفتاری) تربیت کنیم. (با رویکرد فلسفه برای کودکان و نوجوانان)

یکشنبه

96/12/13

ارائه کارنمای بهمن‌ماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

15:30-13:30

 

دوشنبه

97/1/20

جلسه آموزش خانواده (7)

15:45-14:15

انواع هوش، سبک های یادگیری و نسبی انگاری در تربیت فرزندان موفق و موثر

دوشنبه

97/2/10

ارائه کارنمای فروردینماه دانش‌آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه +

14:30-13:30

 

جلسه آموزش خانواده (8)

15:45-14:30

روش های مطالعه، برنامه ریزی ، هدف گذاری و هدایت تحصیلی دانش آموزان

سه شنبه

97/3/1

جلسه آموزش خانواده (9)

15:45-14:15

راهکارهایی برای کاهش استرس و اضطراب در امتحانات

بازگشت به بالا